Sygdom og fravær


Handelsgymnasiet er forpligtet til at gribe ind over for elevernes forsømmelser. Derfor skal eleven hurtigst muligt i tilfælde af fravær angive årsagen i det elektroniske fraværssystem. På handelsgymnasiet har eleverne mødepligt til al undervisning, fællesarrangementer og ekskursioner. Eleven skal møde rettidigt og forberedt og medbringe relevant materiale. Eleven skal deltage aktivt i undervisningen og ikke forlade undervisningslokalet, mens der undervises.

Enhver form for udeblivelse fra undervisningen tæller med i fraværsregnskabet. Det gælder fx sygdom, busforsinkelser, vejrlig, læge- og tandlægebesøg, køretimer eller ”fridage” udenfor skolen ferieplan.

Handelsgymnasiet har en nedskreven procedure, der træder i kraft, såfremt eleverne forsømmer undervisningen. Hvis eleven indkaldes til en samtale omkring fravær fra undervisningen, enten hos studievejlederen eller uddannelseschefen, vil skolen naturligvis tage stilling til årsagen og omfanget af fraværet, og skolens sanktioner vil blive tilpasset situationen.

På baggrund af det registrerede fravær samt en vurdering af elevens studieaktivitet, herunder manglende eller for sent afleverede opgaver, afgør handelsgymnasiets leder, hvorvidt der skal gives en skriftlig advarsel.  Hvis advarslen ikke ændrer elevens adfærd, kan skolen stoppe udbetalingen af SU i en periode, indtil eleven har indhentet det forsømte.

I særlig grove tilfælde kan eleven miste retten til undervisning og dermed blive bortvist.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk